ไทย   |   ENG

TSGM Core Competencies

 

 Standard Process- User Requirement /   Specification
- Process Knowledge &
  Design capabilities
- Master Plan

- Functional and technical
  design specification
- Prototyping
- Detail engineering
- In-house Test
- Factory Acceptant Test
  (FAT)
- Application Training

- Field Installation Supervisor
- Pretest Test
- Commissioning
- Site Acceptant Test
- Fine Tune

- After Sales Service
- Maintenance and
  Support Service
 Off-Shore
         
 Electrical
         

                 
 Instrument
         

           
 Substation