ไทย   |   ENG

ตำแหน่ง ด่วน[สาขาชลบุรี] Materiel Control


คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  :  มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่3ขึ้นไป
เพศ  :  ชาย / หญิง
ประสบการณ์  :  0-1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมสต๊อก และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.สรุปผล การรับเข้าและนำออกของวัตถุดิบ
3.รายงานวัสดุ-อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในสต๊อกกับผู้บัคับบัญชา
4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เบอร์โทรติดต่อ

038-012415-7
091-229-9639

สวัสดิการ

ตามโครงสร้างของบริษัท
 
Share on Facebook


  รายละเอียดส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  :: 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  :: 
วัน/ เดือน/ ปี เกิด  ::  วันที่   เดือน   พ.ศ.
เลขที่บัตรประชาชน  :: 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  :: 
เบอร์โทรศัพท์  :: 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  :: 
e-mail  :: 

  การศึกษา

สถาบัน  :: 
สาขา  :: 
ปีการศึกษา  :: 
วุฒิการศึกษา  :: 

  ประสบการณ์ทำงาน (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอก)

ชื่อสถานที่ทำงาน  :: 
ระยะเวลาในงานทำงาน  ::  เดือน  พ.ศ.   ถึง เดือน  พ.ศ.
สถานะการเป็นพนักงาน  ::   
เงินเดือนปัจจุบัน  :: 
หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน  ::