ไทย   |   ENG


บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา-ออกแบบ-จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม รวมทั้งให้บริการหลังการขาย งานซ่อมบำรุง ให้กับกลุ่มลูกค้า โรงไฟฟ้า, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงแยกก๊าซ, โรงปิโตรเคมี , โรงผลิตกระดาษ , โรงรีดเหล็ก และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ภายใต้ทะเบียนการค้า TSGM โดยมีการจดทะเบียน


         

           ก่อตั้งบริษัทเมื่อว้นที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตามทะเบียนเลขทื่ (4) 258/2540 ต่อมาได้มีการ เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจนถึง ณ ปัจจบันได้มีทุนจดทะเบียนที่ 50 ล้านบาท ชำระเต็ม ตามทะเบียนใหม่เลขที่ 0105540013891 ภายใต้การบริหารงาน โดย ดร.ธนศักดิ์ แสงทอง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาชั้นสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการจัดการ ซึ่งมีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุมมากกว่า 30 ปี


ปัจจุบัน บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจหลักดังนี้

 1. ที่ปรึกษาและออกแบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม
 2. จัดหาและบริหารงานโครงการดิดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม
 3. งานสอบเทียบและทดสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม
 4. งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเเละเครื่องมือวัดคุมกลุ่มลูกค้าหลักของ บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด มีดังต่อไปนี้

 1. บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และในเครือ
 2. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และในเครือ
 3. บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) และในเครือ
 4. บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) และในเครือ
 5. บริษัท แอ็ดว้านอะโกร จำกัด (มหาชน) และในเครือ
 6. บริษัท โอจิเปเปอร์ จำกัด
 7. บริษัท โรงรีดสหวิริยา จำกัด (มหาชน) และในเครือ
 8. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)